Algemene voorwaarden

TARTES BV is gevestigd in 2230 Herselt, kerkstraat 4/1.
Tel: 014/75 65 06
Ondernemingsnummer BE 0804 469 203
Hierna vernoemd als Verkoper.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Producten
Verkoper tracht de productinformatie en eventueel fotomateriaal op de website zo volledig en up to date mogelijk weer te geven. Opgegeven afmetingen, vormen en gewichten zijn echter indicatief, kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de kleuren van het origineel product. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze informatie op de website.

Prijzen
Al onze prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten of andere bijkomende kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Verkoper houdt zich het recht voor om ten alle tijde de prijzen van de producten te wijzigen of te corrigeren. Indien korte tijd later een aangekocht product is afgeprijsd, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Betaling
Behoudens andersluidend zijn alle bestellingen contant betaalbaar bij afhaling of op het moment van de thuislevering. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven, van 3% per maand vanaf de vervaldag. In geval van gedeeltelijke of niet-betaling van het volledige bedrag op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, onverminderd de toepassing van de bovenstaande renteclausule. 

Leveringen
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper, deze kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen. Kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. 

Ik heb bij de bestelling een vergissing gemaakt, kan ik die nog wijzigen? Dit is afhankelijk van hoever je bestelling reeds in behandeling is. Je neemt best zo snel mogelijk contact met ons via telefoon. Geef door wat je wil veranderen, we doen al het mogelijke om dit te realiseren. Indien je bestelling voor thuislevering al onderweg is, kan deze niet meer aangepast worden.

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de website van TART’ES staat de koper toe tot verwerking en gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie, klantenbestand, beheer van bestellingen, levering en facturatie. TART’ES zal de gegevens niet overmaken aan derden. Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking voor marketing doeleinden. Het elektronisch bewijs E-mail wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van een bestelling, zowel bij afhaling en thuislevering.

Geschillenregeling
Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de koper, van toepassing op al onze bestellingen. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van onze woonplaats bevoegd. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de bestelling.